Aanmelden


Aanmeldformulier

    Donatie per 1-1-2017 ad € 550,- (excl. B.T.W.) per kalenderjaar; bij tussentijdse aanmelding wordt de donatie evenredig vastgesteld. De looptijd bedraagt 1 jaar; zonder schriftelijke opzegging wordt het donateurschap stilzwijgend verlengt. Beëindiging van het donateurschap dient schriftelijke voor 1 december te geschieden.

De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in een bestand; de gegevens worden in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt en worden verwerkt op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.